close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل13 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 13 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... فکر کنید (صفحه 105)  میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود ودر اثر آب وباد تغییرات زیادی کرده است. فعالیت (صفحه 106) هنگامی که آب یخ میزند حجم آن افزایش می یابد در حدود 9- 11 در صد تحقیق کنید (صفحه 106) در اثر تغییر دمای ناگهانی وتغییر حجم آن یج خرد می شود. فکرکنید (صفحه106) هوازدگی فیزیکی چون ساختمان سنگ تغییری نکرده است.  فکر کنید (صفحه 107) جانورا ن حفار باعث خرد شدن فیزیکی سنگها شده ومانند مورچه موش صحرایی…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما