close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل2 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 2 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... گفت و گو کنید (صفحه10)   هدف از این مطلب این است تغییرات می توانند مفید یا مضر باشند تفکر ودید افراد مهم است  سوختن جنگل مضر است ولی از یک طرف باعث فعال شدن دانه ی سخت ونهفته در ختان در روی زمین…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما