close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل3 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 3 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... گفت و گو کنید (صفحه22)  عبارت1- مقدار بار الکتریکی e-p : با هم برابر ولی از نظر نوع بار با هم متفاوت هستند. عبارت2- نوترون دارای بار الکتریکی نیست. تعداد الکترون و پروتون یک عنصر با عنصر دیگر متفاوت است-تعداد…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما