close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل9 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 9 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... فعالیت (صفحه 72) در اثر مالش، یک جسم الکترون از دست داده مثبت شده وجسم دیگر الکترون می گیرد منفی میشود اجسامی که بار مثبت ومنفی دارند همدیگر را می ربا یند. شانه پلاستیکی در اثر مالش دارای بار منفی می شود…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما